Pimpinan Jurusan Psikologi

KETUA JURUSAN PSIKOLOGI

 
 
Dr. Rita Eka Izzaty, M.Si.
 
NIP : 19730210 199802 2 001
 
 
S1 Psikologi UGM tahun 1996, S2 Psikologi UGM tahun 2006, S3 Psikologi UGM tahun 2012
 

SEKRETARIS JURUSAN PSIKOLOGI
 
 
 
 
Dr. Farida Agus Setiawati,M.Si
 
NIP : 19720813 199802 2 001
 
 

S1 Psikologi UGM 1996 , S2 Psikologi UGM 2005, S3 Evaluasi Pendidikan UNY 2013